Học Node.js Phần 3 Archive

Học Node.js: Phần 3 – Promise trong Nodejs

Asynchronous trong Javascript Asynchronous là xử lý bất động bộ, nghĩa là chương trình có thể nhảy đi bỏ qua một bước nào đó, nó làm cho ứng dụng hoạt động không chặt chẽ và không có quy trình nên việc quản lý rất khó khăn. Ví dụ trong một chuỗi các hàm, sự bất …