Tag: Cách thay đổi màu sắc thư mục bằng Folder Colorizer

Cách đổi màu sắc thư mục bằng Folder Colorizer

Đình Minh- Tháng Hai 1, 2017

Máy tính của bạn có rất nhiều các Folders. Bạn có thể đánh dấu thư mục bằng các màu sắc để việc tìm kiếm Folder trở nên dễ dàng nhận ... Read More